ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Πατρών αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης για μαθήτριας (κορίτσι) της Β ́ τάξης Γυμνασίου με κλήρωση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Δευτέρα 25-09-2023 έως Παρασκευή 29- 09-2023 και ώρα 12:00. Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται:

Α) καθημερινά στο σχολείο από τις 09:00 έως τις 13:00 με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

ή

Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφτούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων από το gov.gr.

Σε κάθε αίτηση αποδίδεται κωδικός που είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29-09-2023 και ώρα 12.30 π.μ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η κλήρωση διενεργείται στο οικείο Πειραματικό Σχολείο με ευθύνη του ΕΠΕΣ και των οργάνων διοίκησης του σχολείου από τριμελή επιτροπή κλήρωσης που ορίζεται από το ΕΠΕΣ και τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Στην κλήρωση δύναται να παρασταθούν εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου. Έργο της αρμόδιας επιτροπής κλήρωσης είναι η διεξαγωγή της κλήρωσης καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει από την διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στο ΕΠΕΣ, με το πέρας της διαδικασίας.

Η κλήρωση ολοκληρώνεται όταν εξαχθούν όλοι οι κλήροι από την κληρωτίδα και καταρτίζεται πίνακας με τη σειρά εξαγωγής και τους κωδικούς.

Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2024.

Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, τα κενά που προκύπτουν πριν την 20η Ιανουαρίου 2024 καλύπτονται με τη ίδια διαδικασία.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας